A.S.R.

OOK IN ‘DE ANDERE CAO’ GOEDE VROEGPENSIOEN-AFSPRAKEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

DE VAKBONDEN EN A.S.R. HEBBEN HUN AFSPRAKEN VASTGELEGD IN WAT ZIJ NOEMEN 'DE ANDERE CAO'

De medewerkers van a.s.r. krijgen een nieuwe tweejarige cao die voor een belangrijk deel in het teken staat van vitaliteit. Met onder meer een werkplek-vitaliteitscheck, maar uiteraard ook afspraken over meer loon én de mogelijkheid voor oudere werknemers om drie jaar eerder met pensioen te gaan.

‘Een mooie nieuwe cao’, oordeelt FNV-onderhandelaar Aukje Falger over het bereikte resultaat bij verzekeraar a.s.r. De cao heeft een looptijd van twee jaar tot eind 2022. Afgesproken is de 4.500 medewerkers in die periode telkens op 1 maart (2021 en 2022) een loonsverhoging te geven van 2,25 procent. ‘Dat is een mooie loonsverhoging’, vindt Falger. ‘De medewerkers krijgen hem in beide jaren in een keer uitgekeerd en niet versnipperd over de hele looptijd van de cao. Bovendien krijgen de medewerkers een thuiswerkvergoeding van 30 euro per maand bij een fulltime dienstverband, met daar bovenop nog eens een eenmalige uitkering van 300 euro bruto.’

DE ANDERE CAO

De vakbonden en a.s.r. hebben hun afspraken vastgelegd in wat zij zelf noemen 'De Andere Cao'. Voor veel verzekeringsbedrijven geldt de sector-cao Verzekeringsbedrijf, waarover FNV Finance eerder dit jaar ook al een akkoord bereikte met de werkgevers (zie ook het artikel over de cao Verzekeringsbedrijf). Bij a.s.r. geldt echter een eigen bedrijfs-cao, De Andere Cao dus. Dit omdat a.s.r. een verzekeraar wil zijn 'waar de medewerkers een belangrijke sleutel tot het succes vormen voor het verwezenlijken van de ambities van het bedrijf', zo leert het voorwoord van het bereikte onderhandelingsresultaat.

Ondanks het eigen karakter van De Andere Cao zijn de afspraken over vervoegd uittreden niet anders dan de afspraken hierover in de sector-cao. Ze zijn precies hetzelfde en daarmee even goed. Medewerkers die binnen drie jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, kunnen aanspraak maken op de zogenoemde RVU-regeling voor vervroegde uittreding, zoals die is vastgelegd in het Pensioenakkoord tussen kabinet en de werkgevers- en werknemersorganisaties. De medewerker moet hiervoor minimaal vier maanden van tevoren een verzoek indienen. De regeling is alleen mogelijk in overleg met en na goedkeuring van de leidinggevende. De hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 21.200 euro bruto per jaar en zal jaarlijks worden geïndexeerd. De medewerker kan de uitkering desgewenst aanvullen met eigen middelen of zijn pensioen eerder laten ingaan (zie ook voor meer informatie op dit punt het artikel over de cao Verzekeringsbedrijf).

VITALITEIT

FNV-bestuurder Falger is naar eigen zeggen uiterst tevreden over de afspraak rond vervroegd uittreden, maar is ook heel blij met de andere vitaliteitsregelingen die zijn afgesproken. ‘Behalve drie jaar eerder stoppen met werken, kunnen ouderen nu bijvoorbeeld ook vanaf hun zestigste iedere week een dag sabbatical opnemen. Zo halen zij eerder gezond hun pensioen. Deze laatste optie vloeit voort uit de afspraak dat alle werknemers eens per vijf jaar recht hebben op een deels doorbetaalde sabbatical van maximaal drie maanden.’

Om het belang van vitaliteit te benadrukken, introduceren de cao-partijen het cluster Vitaliteit. 'Iedere medewerker moet gezond en vitaal aan het werk kunnen en blijven', meldt het onderhandelingsresultaat. 'Hierbij vinden we het belangrijk een omgeving te creëren waarin medewerkers doorlopend gestimuleerd worden om optimaal te werken aan de eigen vitaliteit en inzetbaarheid. Niet alleen direct voorafgaand aan het pensioen, maar ook juist nu, op de weg daar naartoe. Nu we structureel meer thuiswerken is verbinding op afstand daarbij cruciaal. Werkgeluk speelt bij al deze thema’s een belangrijke rol. De afspraken in dit cluster zijn in dat licht gemaakt.'

Aansluitend hierop verwijst de cao-tekst naar het recht voor alle medewerkers op een (thuis)werkplekcheck - inclusief persoonlijk advies - en een vitaliteitscheck, inclusief een jaarlijkse vitaliteitsscan én gezondheidscheck via a.s.r. Vitality.

Aukje Falger: ‘Een mooie loonsverhoging, een eenmalige uitkering én en thuiswerkvergoeding.’

Deel deze pagina