VERZEKERAARS

OVERSTEKEN OP DE ARBEIDSMARKT

Tekst Gerard van Hees Beeld Shutterstock

DE VERZEKERINGSSECTOR KAMPT MET KRAPTE ENERZIJDS EN BOVENTALLIGHEID ANDERZIJDS

De verzekeringssector is waarschijnlijk de enige sector in Nederland met een Sociale Agenda opgesteld door de sociale partners. In februari is alweer de derde editie verschenen voor de jaren 2022 - 2024. De agenda benoemt thema’s die belangrijk zijn voor de sector en spoort aan om hier actie op te ondernemen. Zoals “oversteken op de arbeidsmarkt”, wat het eenvoudiger moet maken om van functie over te stappen.

Voor een goed begrip van het belang van de Sociale Agenda, is het handig om te weten dat hij op alle cao-tafels voor de verzekeringsbedrijven ligt. De inhoud ervan is richtinggevend voor de afspraken die daar worden gemaakt. De eerste agenda uit 2014 draagt het belangrijkste kenmerk van dat moment, namelijk een krimpende sector na de kredietcrisis. De agenda heeft dan ook veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Tegelijk wordt ook het maatschappelijk belang van de sector benadrukt: wij maken het delen van risico’s mogelijk. De tweede agenda uit 2018 concentreerde zich al meer op het aantrekkelijk maken van de sector. De gevolgen van digitalisering voor de werkgelegenheid en de arbeidsorganisatie zijn er ook kwalitatief in beschreven. En sinds februari is er nu dus de derde agenda met wederom een geheel eigen situatieschets en bijbehorend actieprogramma.

KRAPPE ARBEIDSMARKT

Ook de verzekeringssector kampt met de krappe arbeidsmarkt, aldus de jongste Sociale Agenda. De slag om talent is vooral gaande op het gebied van compliance, risk, actuariaat en ICT. Maar omdat ook de digitalisering voortduurt, kampt de sector aan de andere kant met boventalligheid. Voor de medewerkers in de hoek waar de klappen vallen is het de opdracht hun arbeidsmarktwaarde te verhogen, zodat ze een aantrekkelijke partij zijn voor andere werkgevers of hun eigen werkgever.

De agenda laat ook zien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een vlucht neemt. Verzekeringsmaatschappijen moeten transparant zijn, hun ecologische voetafdruk verminderen en met bijvoorbeeld hun beleggingsbeleid bijdragen aan welvaart en welzijn. De Werkcode die eveneens voor de verzekeringssector is opgesteld en waarin de gelijkwaardige behandeling van eigen en extern personeel als uitgangpunt is vastgelegd, wordt door de hele sector omarmd. Niettemin blijkt de praktijk om het gedachtegoed van de Werkcode om te zetten naar cao’s weerbarstig. Sommige verzekeraars hechten wel heel sterk aan goedkope uitzendarbeid.

ACTIEPROGRAMMA

In de derde Sociale Agenda zijn drie thema’s opgenomen waarvan het de bedoeling is dat de hele sector ze gezamenlijk oppakt.

  • Oversteken op de arbeidsmarkt. De sector wil een infrastructuur bouwen om werknemers eenvoudig van de ene naar de andere baan te kunnen laten overstappen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven zoals de Buitenboordmotor. Maar de sector wil ook zelf intra- en intersectorale mobiliteitspools opzetten.
  • Het (h)erkennen van talenten. De sector gaat opgedane werkervaring vastleggen zodat niet alleen opleiding inzichtelijk is. Ook de verschillende competenties die iemand nodig heeft in een bepaalde functie worden transparant gemaakt, zodat duidelijk wordt welke voor andere functies bruikbaar zijn. Ook komen er trainingen in de competenties van de toekomst, waardoor de arbeidsmarktwaarde van de werknemer toeneemt.
  • Diversiteit en inclusie. De sector sluit aan bij Diversiteit in Bedrijf dat deel uitmaakt van de Sociaal Economische Raad. Er worden plannen gemaakt om dit vorm te geven en te monitoren, zodat die geen theoretisch uitgangspunt blijft. Iedereen mag dus meedoen. Dat maakt de sector als geheel sterker.

In het eerste kwartaal van 2022 worden de plannen verder uitgewerkt. FNV Finance zal ook daar actief bij betrokken zijn.

Deel deze pagina